Polityka prywatności

Polityka prywatności
RODO
Monitoring wizyjny

Polityka Prywatności

Wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany w dalszej części  “Rozporządzenie RODO”),  Kłodzkie Centrum Stomatologiczne Danuta Studzińska i Syn Lekarze Dentyści Sp. p. w Kłodzku (dalej: Kłodzkie Centrum Stomatologiczne) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych, celach przetwarzania, a także o prawach pacjentów związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez KCS Sp.p.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kłodzkie Centrum Stomatologiczne Danuta Studzińska i Syn Lekarze Dentyści Sp. p. z siedzibą w Kłodzku, ul. Daszyńskiego 6-8 , 57-300 Kłodzko, telefon 669 47 21 21

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub telefonicznie 669 47 21 21

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe naszych Pacjentów przetwarzane są bez ich zgody wyłącznie w celach zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a i pkt h Rozporządzenia RODO oraz art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczy to w szczególności:

a) stawiania diagnozy medycznej i realizacji leczenia – cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), a także prowadzenie dokumentacji medycznej;

b) rejestracji Pacjentów,

c) zapewnienia Pacjentom ciągłości opieki stomatologicznej, w tym koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji wizyty, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w gabinecie stomotologicznym, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia

d) odbierania i archiwizacjI oświadczeń woli Pacjentów dotyczących ich stanu zdrowia

e) komunikacji z Pacjentem po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia Pacjenta itp.,

f)  zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – w szczególności przetwarzanie związane procesem  wystawiania zaświadczeń lekarskich Pacjentom,

Przetwarzanie danych osobowych naszych Pacjentów będzie odbywać się wyłącznie na za ich zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i pkt b oraz pkt f Rozporządzenia RODO, w odniesieniu do danych osobowych:

a) pozyskanych wskutek utrwalenia wizerunku Pacjenta na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w miejscu świadczenia usług tj. w Kłodzkim Centrum Stomatologicznym przy ulicy Daszyńskiego 6-8 w Kłodzku;

b) w postaci wykonanej za uprzednią zgodą fotografii twarzy Pacjenta lub jej fragmentu przedstawiającą uzębienie Pacjenta przed i po przeprowadzeniu leczenia, celem zamieszczenia na stronie interenetowej zdjęć ukazujących efekty leczenia w Kłodzkim Centrum Stomatologicznym

DOBROWOLNOŚĆ

Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług leczniczych, do przygotowania diagnozy, rozpoczęcia leczenia, a także zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług, nie będzie możliwe udzielenia świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych naszych Pacjentów, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rezcniku Praw Pacjenta są uprawnieni pracownicy Kłodzkiego Centrum Stomatologicznego lub inne osoby, z którymi Kłodzkie Centrum Stomatologiczne współpracuje, w tym osoby wykonujące zawód medyczny, osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są dane naszych Pacjentów. Wszystkie wyżej wymienione osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Pacjentów będą przetwarzane (przechowywane) przez okres określone w  z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych za zgodą Pacjenta, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

 

UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Nasi Pacjenci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rodziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawach szczególnych.

 

PRAWO DO SKARGI

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez Pacjentów nie będą przekazywane  do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Dane Pacjentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Rodo

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla Pacjenta

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kłodzkie Centrum Stomatologiczne sp., ul. Ignacego Daszyńskiego 6-8, 57-300 Kłodzko,  e-mail: kontakt@dentysta-klodzko.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych
  do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie
  z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia
  i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie”
 • 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.:

 1. przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane w pkt. 3, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej Pani/Pana zgody.
 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania.
 • Administrator nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, a także organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków ( w szczególności: urzędy skarbowe, PIP , ZUS).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

 1. przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa tj. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc nawet do 30 lat.
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit c i e RODO) przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,
 3. w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie 6 lat od daty rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu,

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • prawo do przenoszenia swoich danych
 • prawo do sprzeciwu
 • Informujemy jednocześnie, że przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o trybie wycofania zgody
 • W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 • Korzystanie z usług Kłodzkiego Centrum Stomatologicznego jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Wobec powyższego niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani/Pan możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS.

MONITORING

Na podstawie Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej w Kłodzkim Centrum Stomatologicznym, sp.p. ul. Daszyńskiego 6-8, 57-300 Kłodzko oraz art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony życia i mienia na terenie zakładu pracy tj. ul. Ignacego Daszyńskiego 6-8, 57-300 Kłodzko, został zainstalowany system monitoringu.

Cel przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit f RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Opis systemu:

System tworzą 4 kamery zamontowane:
– wewnątrz budynku – jedna w rejestracji, obejmująca swym zasięgiem rejestrację oraz dwie kamery w gabinetach lekarskich i pracowni rtg.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Monitoring wewnętrzny:
– wizerunek

Miejsce przetwarzania:

Miejsce przetwarzania danych osobowych pochodzących z monitoringu jest pomieszczenie zamykane na klucz do którego ma dostęp tylko właściciel (serwer). Do danych z monitoringu nie ma dostępu żaden zewnętrzny podmiot.

Czas przetwarzania

Obraz z monitoringu archiwizowany jest na dysku do 14 dni, zapis ten następuję automatycznie. Po tym okresie jest automatycznie niszczony poprze dokonywanie nadpisu.

Dostęp do danych:

Stały do dysku posiada tylko i wyłącznie właściciel –  Janusz Studziński, który może dokonywać zgrania zarchiwizowanego obrazu monitoringu. W pomieszczeniu przetwarzania danych osobowych może przebywać tylko właściciel.

Zabezpieczania:

Pomieszczenie jest zabezpieczone solidnymi drzwiami zamykanymi na klucz. Dostęp do klucza ma jedynie właściciel. W pomieszczeniu znajduję się na terenie lokalu w którym to prowadzona jest działalność lecznicza.

Serwer jest zapieczony hasłem które uniemożliwia osobom postronnym dostępu fizycznego do nośników.

Obowiązek informacyjny:

Administrator realizując obowiązek informacyjny wyrażany w treści art. 14 RODO na terenie Wspólnoty będącym w zasięgu kamer sytemu monitoringu w miejscu ogólnie dostępnym zamieszcza informację  następującej treści :

KLAUZULA INFORMACYJNA

monitoring

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kłodzkie Centrum Stomatologiczne sp.p. ul. Ignacego Daszyńskiego 6-8, 57-300 Kłodzko, e-mail: kontakt@dentysta-klodzko.pl

 • Pani/Pana dane osobowe tj. wizerunek oraz numery rejestracyjne pojazdu przetwarzane będą w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora określonych w punkcie 1.
 • Administrator nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 • Administrator nie będzie przekazywał zarejestrowanego obrazu za pomocą kamer innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji gdy będzie to niezbędne organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Zarejestrowany obraz nie będzie przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
 • Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 14 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą, za wyjątkiem sytuacji gdy zapisane obrazy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wyżej określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i przechowywane przez Administratora
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • prawo do sprzeciwu
 • Informujemy jednocześnie, że przysługujące Pani/Panu prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 • Utrwalenie Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych (rejestrowania wizerunku za pośrednictwem urządzeń rejestrujących obraz) jest brak możliwości przebywania w pomieszczeniu Kłodzkiego Centrum Stomatologicznego.

Pracownicy

Zgodnie z przepisem art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Administrator jako pracodawca w obwieszczeniu ustalił cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu na terenie zakładu pracy. Każdy z pracowników został poinformowaniu o rejestrowaniu obrazu przez kamery.

Administrator przed dopuszczeniem pracownika do pracy poinformuje go o przyjętym obwieszczeniu.

Monitoring wizyjny

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY MONITORINGU WIZYJNEGO

 

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że: KŁODZIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SP.P., UL. Ignacego Daszyńskiego 6-8, 57-300 Kłodzko , NIP 0031855702, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Administratora danych oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania. Monitoring wizyjny jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, personelowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, personelowi administracyjnemu. Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego są przetwarzanie w oparciu o: 1. Ustawę o działalności leczniczej; 2. Kodeks Pracy.

 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

 – upoważniony przez Administratora danych personel;

 – organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, organy samorządu zawodów medycznych;

 – minister właściwy do spraw zdrowia, sądy dyscyplinarne, rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

– organy ścigania, sądy, prokuratura;

– wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;

– Inspektor Ochrony Danych;

 – Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;

– Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;

 – uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE Zapis monitoringu może być przechowywany maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaje on usunięty lub nadpisany.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, przetwarzanie danych osobowych obejmuje wizerunek osoby, której dane dotyczą, jak również inne dane ujawnione przez osobę, której dane dotyczą, zapisane przez system monitoringu. Jeśli nie chcesz, aby dane osobowe w postaci wizerunku były przez nas przetwarzane nie należy wchodzić w oznakowany obszar monitorowania.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Wejście w strefę monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, jednak niezbędne celem realizacji celu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

• informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu,

• dostępu do danych – o ile nie narusza to praw innych osób;

• sprostowania danych;

 • usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

• ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

• przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • żądania usunięcia danych jej dotyczących – jeżeli jest to technicznie możliwe i nie narusza praw innych osób, w tym Administratora danych;

• anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli jest to technicznie możliwie i nie utrudnia realizacji celu wynikającego z przepisu prawa;

 • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE W związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez ich profilowanie

Dokumenty do pobrania:

Wiosek o udostępnienie dokumentacji medycznej 

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej