Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany w dalszej części  "Rozporządzenie RODO”),  Kłodzkie Centrum Stomatologiczne Danuta Studzińska i Syn Lekarze Dentyści Sp. p. w Kłodzku (dalej: Kłodzkie Centrum Stomatologiczne) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych, celach przetwarzania, a także o prawach pacjentów związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez KCS Sp.p.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kłodzkie Centrum Stomatologiczne Danuta Studzińska i Syn Lekarze Dentyści Sp. p. z siedzibą w Kłodzku, ul. Daszyńskiego 6-8 , 57-300 Kłodzko, telefon 669 47 21 21

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub telefonicznie 669 47 21 21

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe naszych Pacjentów przetwarzane są bez ich zgody wyłącznie w celach zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a i pkt h Rozporządzenia RODO oraz art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dotyczy to w szczególności:

a) stawiania diagnozy medycznej i realizacji leczenia - cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), a także prowadzenie dokumentacji medycznej;

b) rejestracji Pacjentów,

c) zapewnienia Pacjentom ciągłości opieki stomatologicznej, w tym koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji wizyty, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w gabinecie stomotologicznym, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia

d) odbierania i archiwizacjI oświadczeń woli Pacjentów dotyczących ich stanu zdrowia

e) komunikacji z Pacjentem po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia Pacjenta itp.,

f)  zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – w szczególności przetwarzanie związane procesem  wystawiania zaświadczeń lekarskich Pacjentom,

Przetwarzanie danych osobowych naszych Pacjentów będzie odbywać się wyłącznie na za ich zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i pkt b oraz pkt f Rozporządzenia RODO, w odniesieniu do danych osobowych:

a) pozyskanych wskutek utrwalenia wizerunku Pacjenta na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w miejscu świadczenia usług tj. w Kłodzkim Centrum Stomatologicznym przy ulicy Daszyńskiego 6-8 w Kłodzku;

b) w postaci wykonanej za uprzednią zgodą fotografii twarzy Pacjenta lub jej fragmentu przedstawiającą uzębienie Pacjenta przed i po przeprowadzeniu leczenia, celem zamieszczenia na stronie interenetowej zdjęć ukazujących efekty leczenia w Kłodzkim Centrum Stomatologicznym

DOBROWOLNOŚĆ

Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług leczniczych, do przygotowania diagnozy, rozpoczęcia leczenia, a także zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa w trakcie realizacji usług, nie będzie możliwe udzielenia świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych naszych Pacjentów, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rezcniku Praw Pacjenta są uprawnieni pracownicy Kłodzkiego Centrum Stomatologicznego lub inne osoby, z którymi Kłodzkie Centrum Stomatologiczne współpracuje, w tym osoby wykonujące zawód medyczny, osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są dane naszych Pacjentów. Wszystkie wyżej wymienione osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Pacjentów będą przetwarzane (przechowywane) przez okres określone w  z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych za zgodą Pacjenta, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

 

UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Nasi Pacjenci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rodziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawach szczególnych.

 

PRAWO DO SKARGI

W przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione przez Pacjentów nie będą przekazywane  do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Dane Pacjentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.